Výzkum materiálového inženýrství

Energetika

Co vám můžeme v tomto oboru nabídnout?

 • stanovení creepových charakteristik oceli pomocí konvenčních creepových zkoušek do lomu i s měřenou deformací
 • creepové zkoušky malých vzorků (SPCT)
 • creepové zkoušky s vnitřním přetlakem
 • hodnocení degradace materiálových vlastností a struktury v důsledku provozu
 • posuzování zbytkové životnosti energetických zařízení

Technické vybavení pracoviště

 • vertikální pákové stroje pro dlouhodobé zkoušky tečení se zatížením do 30 kN
 • horizontální hromadné pružinové stroje pro dlouhodobé zkoušky tečení se zatížením do 15 kN
 • vodorovná pec pro zkoušení creepových vlastností vnitřním přetlakem
 • žíhací pece pro dlouhodobé zkoušky

 

Metalografie a strukturní analýzy

Co vám můžeme v tomto oboru nabídnout?

 • hodnocení makrostruktury, makrolepty, Baumannovy otisky
 • hodnocení mikrostruktury materiálů pomocí optické metalografie
 • hodnocení mikročistoty materiálů
 • stanovení velikosti feritického a austenitického zrna
 • zjišťování vad ve svárových spojích
 • hodnocení creepového kavitačního poškození
 • kvalitativní a kvantitativní fraktografická analýza
 • EDX spektrální mikroanalýza chemického složení nekovových vměstků, precipitátů aj., mapping
 • dilatometrické stanovení koeficientů teplotní roztažnosti
 • dilatometrické stanovení bodů fázových přeměn, sestrojení IRA a ARA diagramů
 • materiálové expertízy, zjišťování příčin porušování konstrukčních materiálů
 • optimalizace volby materiálu a jeho tepelného zpracování
 • analýzy vlivu metalurgických, technologických a provozních faktorů na strukturu a vlastnosti provozovaných zařízení

Technické vybavení pracoviště

 • stereomikroskop Olympus SZX 10
 • optické mikroskopy Olympus PMG 3 a GX51
 • automatický mikrotvrdoměr LECO AMH 43
 • optickodigitální mikroskop Keyence VHX 5000
 • řádkovací elektronový mikroskop JEOL JSM 5510, EDX mikroanalyzátor Oxford Instruments, software INCA
 • kalicí dilatometr DIL 805L
 • příprava metalografických vzorků – zařízení Struers