Laboratorní činnosti v akreditovaných laboratořích

Chemická laboratoř

Co vám můžeme v tomto oboru nabídnout?

 • komplexní chemické analýzy kovových materiálů, strusek, výluhů
 • vývoj analytických metod
 • chemické analýzy hutních odpadů
 • speciální analýzy
 • expertní činnost
 • vývoj technologií zpracování hutních odpadů
 • zkoušky kovových materiálů v kyselých prostředích obsahujících H2S, CO2

Technické vybavení pracoviště

 • Perkin Elmer Optima 8000 (OES ICP spektrometrie)
 • ARL, ADVANT’X (RTG spektrometrie)
 • Perkin Elmer PinAA cle 900H (AAS)
 • LECO CS 230 (Automatický analyzátor C, S)
 • Sirovodíková laboratoř pro zkoušky HIC a SSC
Laboratoř únavových a křehkolomových vlastností
Co vám můžeme v tomto oboru nabídnout?

 • stanovení mechanických a křehkolomových vlastností pomocí SPT testů, odběry zkušebního materiálu (prezentace) a následné vyhodnocení zbytkové životnosti provozovaných konstrukcí
 • hodnocení vlivu vodního prostředí o vysoké teplotě a tlaku na degradační procesy konstrukčních materiálů
 • zkoušky základních mechanických vlastností
 • zkoušky únavových a křehkolomových vlastností, stanovení Manson Coffinovy a Woehlerovy křivky, stanovení Paris-Erdoganova vztahu po kinetiku růstu trhlin, měření prahové hodnoty rozkmitu faktoru intenzity napětí
 • zkoušky korozního praskání ve vodním prostředí o vysoké teplotě a tlaku
 • zkoušky korozního praskání v plynných prostředích (vysokotlaký vodík, směsné plyny s vodíkem)
 • simulační tepelné zpracování
 • hodnocení mechanických vlastností miniaturizovanými zkušebními tělesy
 • vibrační testy komponent pro automobilový průmysl
 • návrhy zkušebních přípravků a realizace jejich výroby
 • poradenství a konzultace v oblasti materiálového inženýrství

Technické vybavení pracoviště

 • odběrové zařízení SSamTM-2 (fy Rolls-Royce)
 • statický autokláv pro hodnocení korozního praskání ve vodním prostředí o vysoké teplotě a tlaku
 • dynamický autokláv pro měření kinetiky růstu trhlin a únavových vlastností ve vodním prostředí o vysoké teplotě a tlaku
 • statický autokláv pro hodnocení vlivu působení vysokotlakého vodíku
 • dynamický autokláv pro hodnocení degradačního působení vysokotlakého vodíku na lomové a únavové charakteristiky konstrukčních materiálů
 • servohydraucká zkušební zařízení s rozsahem až 500 kN
 • Charpy kladivo 450 J – instrumentované
 • tvrdoměry HBG, HV, HRC, instrumentovaný tvrdoměr Zwick
 • zkušební zařízení pro zkoušení únavy ohybem za rotace