Akreditace

Dle osvědčení o akreditaci č. 41/2024 pro zkušební laboratoř č. 1300 Laboratoře disponuje naše společnost akreditací chemické analýzy kovových a oxidických materiálů, analýzy odpadů, korozní zkoušky, metalografické zkoušky, zkoušení mechanických, křehkolomových a únavových vlastností, stanovení mechanických a křehkolomových vlastností kovových materiálů a svarových spojů penetračním testem.

Přehled akreditací

Chemická laboratoř

Pořadové číslo zkoušky Přesný název zkušebního postupu/metody
1.1 Stanovení prvků (Mn, Si, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Ti, Nb, W, Co, Zr, As, Sb, Sn) RTG spektrometrií
1.2 Stanovení prvků (Si, Al, Ca, Mg, Mn, P, Fe, Cr, V, Na, K, Ti, F, Ba, Cl) RTG spektrometrií
1.3 Stanovení prvků (Mn, Cr, V, Ti, Mo, Ni, Cu) ICP OES spektrometrií
1.4 Měření pH potenciometricky
1.5 Měření vodivosti konduktometricky
1.6 Hodnocení korozní odolnosti materiálu zkouškami HIC a SCC ve vodném roztoku syceném sirovodíkem – vizuálně
1.7 Stanovení uhlíku a síry IČ spektrometrií
1.8 Stanovení kyslíku, dusíku a vodíku IČ spektrometrií s teplotně-vodivostním čidlem
1.9 Stanovení forem hliníku ICP OES spektrometrií a celkového hliníku dopočtem z naměřených hodnot
1.10 Stanovení forem hliníku AAS plamennou spektrometrí a celkového hliníku dopočtem z naměřených hodnot
1.11 Zkoušení odolnosti korozivzdorných ocelí proti mezikrystalové korozi-vizuálně

Laboratoř únavových a křehkolomových vlastností

Pořadové číslo zkoušky Přesný název zkušebního postupu/metody
2.1 Měření lomové houževnatosti
2.2 Stanovení teploty nulové houževnatosti
2.3 Zkouška únavy při konstantní amplitudě napětí
2.4 Zkouška nízkocyklové únavy
2.5 Měření rychlosti šíření únavových trhlin
2.6 Zkouška tahem
2.7 Měření tvrdosti podle Brinella
2.8 Měření tvrdosti podle Vickerse
2.9 Měření tvrdosti podle Rockwela
2.10 Zkouška rázem v ohybu
2.11 Stanovení meze pevnosti a meze kluzu penetračním testem
2.12 Zkouška ohybem
2.13 Zkouška odolnosti ocelí vůči křehkému porušení padajícím závažím
2.14 Stanovení přechodové teploty FATT metodou penetračních testů
2.15 Stanovení lomové houževnatosti ocelí při pokojové teplotě z výsledků penetračních testů
2.16 Měření tvrdosti instrumentovanou zkouškou
2.17 Stanovení odolnosti svarových spojů vůči koroznímu praskání ve vodním prostředí o vysoké teplotě a tlaku
2.18 Stanovení faktoru intenzity napětí kovových materiálů za působení plynného prostředí při zvýšeném tlaku

Metalografie

Pořadové číslo zkoušky Přesný název zkušebního postupu/metody
3.1 Zkoušení makrostruktury pomocí leptů
3.2 Zkoušení makrostruktury sirníkovými otisky
3.3 Stanovení mikrostruktury
3.4 Stanovení velikosti feritického/austenitického zrna
3.5 Stanovení obsahu nekovových vměstků v oceli
3.6 Zjišťování vad ve svarových spojích