Novinky

24. 02. 2023

Projekt CirkArena (Circular Economy R&D Centre)

Připravovaný strategický projekt Cirk Arena byl dne 24.2.2023 z pohledu přípravy žádosti úspěšně dokončen a finálně odeslán k posouzení a hodnocení na SFŽP, který plní z pohledu operačního programu Spravedlivé transformace (OPST) zprostředkující subjekt. Roli hlavního poskytovatele plní ministerstvo životního prostředí. Pro projekt tak nyní nastává důležitá hodnotící fáze na konci které by mělo být rozhodnuto, zda projekt uspěje v konkurenci ostatních strategických projektů či nikoliv. Toto rozhodnutí by mělo proběhnout do poloviny letošního roku.

Nicméně s ohledem na napjatý časový harmonogram nezůstávají klíčové práce pozadu a bez ohledu na jistotu úspěchu pokračuje projekt směle kupředu. V minulém týdnu bylo v tomto duchu dokončeno nadlimitní výběrové řízení na výběr dodavatele projektu stavby pro územní rozhodnutí (DUR) včetně zpracování dokumentace pro výběr dodavatele (DVD) formou Design&Build, vytvoření informačního modelu stavby metodou BIM a výkon autorského dozoru. Vítězem výběrového řízení se stalo renomované architektonické studio FIALA ARCHITECTS se kterým MMV podepsalo smlouvu. Dokončení DUR včetně získání územního rozhodnutí by mělo být dosaženo ještě v letošním roce.

CirkaArena je plánovaným výzkumně-vývojovým centrem pro cirkulární ekonomiku. Bude soustřeďovat excelentní vědecké a inovační týmy a kapacity s ambicí zapojit svá pracoviště v Třinci a Ostravě do systému národních referenčních laboratoří. Klíčová stavba toho centra vznikne v Třinci na místě původního zimního stadionu.

Centrum se zaměří především na výzkum odpadů v následujících 3 oblastech:

  • Odpadů specifických pro Moravskoslezský kraj (jako jsou haldy, odprašky a strusky)
  • Bioodpadů
  • Stavebních odpadů

a přispěje tak k transformaci Moravskoslezského kraje.

Výsledky výzkumu a vývoje CirkAreny podpoří regionální inovační ekosystém. Pomohou využít potenciál druhotného využití surovin uložených v regionu – průmyslových hald, odvalů a odkališť, které jsou dědictvím těžkého průmyslu. Přispějí k modernizaci a udržitelnosti podniků v kraji, snižování množství odpadů v průmyslu, předcházení vzniku odpadů, úspoře surovin a tzv. průmyslové symbióze.

CirkArena bude mostem mezi technologickou a znalostní základnou a pomůže akcelerovat aktivity výzkumu a vývoje, inovací a vzdělávání v oblasti cirkulární ekonomiky.

V červnu 2021 byl projekt CirkArena vybrán jako jeden ze strategických projektů Moravskoslezského kraje a uchází se tímto o financování z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Myšlenka vzniku CirkAreny vychází z průmyslové historie kraje a aktuální transformace regionální ekonomiky. Přímo navazuje také na evropské klimatické cíle a příklon k nízkouhlíkové ekonomice.

Jako klíčové místo pro budoucí umístění nové infrastruktury bylo zvoleno město Třinec. Tam, kde se v bývalé hokejové WerkAreně dříve fandilo kvalitním výkonům, kde hráli talenti, týmy se přetahovaly o vítězství a místo vibrovalo energií, příběh CirkAreny navazuje a znovu začíná. Synergickou roli bude tento objekt hrát v budoucnu spolu s dlouhodobě fungující VaV infrastrukturou MMV v Ostravě.

Nové vědecké a výzkumně-vývojové centrum pro cirkulární ekonomiku evropské úrovně strhne do Třince, Ostravy a kraje pozornost, přiláká talenty i excelenci, bude se znovu chvět energií.

Stavba samotná bude unikátní ukázkou cirkulární ekonomiky ve stavebnictví. Vznikne recyklací brownfieldu – staré WerkAreny v Třinci. Výstavba je plánována metodou Design & Build.

CirkArena staví na bázi širokého partnerství výzkumných a vzdělávacích organizací, soukromého i veřejného sektoru.

Nositelem projektu je společnost MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., historicky nejdéle působící výzkumná infrastruktura v rámci MSK (historie 77 let) a zároveň největší soukromá výzkumná organizace v kraji.

Harmonogram projektu

2021-2022 Projektová příprava
2022-2027 Výběr zhotovitele a realizace stavby
2022-2027 Sestavení výzkumných týmů a nábor zaměstnanců
2026-2027 Dodání a vybavení centra, kolaudace objektu
2028 Zahájení plného provozu

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet projektu je v současnosti projektován na 2,2 mld. Kč.
Z plánovaného rozpočtu projektu budou hrazeny náklady spojené s výstavbou výzkumného centra, náklady na pořízení vybavení, náklady na mzdy výzkumných pracovníků a realizačního týmu a dále také například náklady spojené s poskytováním potřebných služeb.

všechny novinky